Regulatie

Producten van BCN Chemical Store S.L. zijn alleen voor laboratoriumonderzoeksdoeleinden en mogen niet worden gebruikt voor enig ander doel, inclusief maar niet beperkt tot in vivo diagnostische doeleinden, in voedsel voor mensen of dieren, medicijnen, medische apparatuur of cosmetisch gebruik, voor commerciële doeleinden of voor de productie van illegale drugs.

Geen van de producten BCN Chemical Store S.L. Het is door de fabrikant niet bedoeld voor menselijk gebruik of consumptie. De chemische, fysische en toxicologische eigenschappen van deze chemicaliën zijn niet grondig onderzocht. De koper bevestigt dat hij erkent dat de producten zijn getest door BCN Chemical Store S.L. op hun veiligheid en werkzaamheid in voedsel, medicijnen, medische hulpmiddelen, cosmetische, commerciële of andere toepassingen.

De koper verklaart en garandeert uitdrukkelijk aan het bedrijf BCN Chemical Store S.L. dat elk product dat is gekocht bij BCN Chemical Store S.L. zal testen, gebruiken, produceren en verkopen. en/of materialen gemaakt van producten die zijn gekocht bij BCN Chemical Store S.L. naar behoren in overeenstemming met de praktijken van een deskundige in het veld en met strikte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, nu en later vastgesteld. De Koper garandeert tevens BCN Chemical Store S.L. dat geen van de materialen die worden verkocht door BCN Chemical Store S.L. zullen namaakproducten of producten met een verkeerd merk zijn en zullen geen verboden materialen zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de risico’s te verifiëren en eventueel aanvullend onderzoek uit te voeren om de risico’s te kennen van het gebruik van de producten die zijn gekocht bij BCN Chemical Store S.L. De Koper is ook verplicht om de klanten van de Koper en eventueel ondersteunend personeel te informeren over alle risico’s die verband houden met het gebruik of de behandeling van het product. De koper stemt ermee in de instructies van BCN Chemical Store S.L. op te volgen. op het gebruik van de producten en verbindt zich ertoe deze niet oneigenlijk te gebruiken.

Indien de koper van producten gekocht bij BCN Chemical Store S.L. van plan is om het product opnieuw te verpakken, opnieuw te etiketteren of te gebruiken als ingrediënten in andere producten, moet de koper de tests van het product verifiëren BCN Chemical Store S.L. Tenzij anders aangegeven, mag elk product dat is gekocht bij BCN Chemical Store S.L. ze kunnen niet worden beschouwd als voedsel, medicijnen, medische hulpmiddelen of cosmetica.

Bovendien heeft elke klant van BCN Chemical Store S.L. is verplicht om alle verantwoordelijkheid te nemen voor elke aankoop (nu en in de toekomst gedaan) van een product of dienst van BCN Chemical Store S.L.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Chemisch magazijn BCN S.L. garandeert niet dat de aangeboden producten legaal buiten Nederland kunnen worden gekocht. De aankoop van de aangeboden producten kan in sommige landen illegaal zijn. Als u een koper buiten Spanje bent, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de wettigheid van uw rechtsgebied. Op deze algemene voorwaarden is het interne materiële recht van Nederland van toepassing, ongeacht de conflicterende rechtsbeginselen. De jurisdictie voor elke claim onder dit contract berust uitsluitend bij de rechtbanken van Spanje. Indien een van de bepalingen van dit Reglement ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van dit Reglement, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die of enige andere voorwaarde.

WEBSITE

De gebruiksvoorwaarde van de website https://4cmc.pzpro.pl is de garantie aan BCN Chemical Store S.L. dat u de BCN Chemical Store S.L-website niet zult gebruiken voor enig doel dat illegaal is of verboden is door deze voorwaarden en kennisgevingen. U bent niet bevoegd om de BCN Chemical Store S.L. website op een manier die de website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik van een andere persoon kan belemmeren. U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk ter beschikking zijn gesteld of ter beschikking zijn gesteld aan BCN Chemical Store S.L. website behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de BCN Chemical Store S.L. en gerelateerde diensten of een deel daarvan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

NAAM EN LOGO

De gebruiker mag de naam van BCN Chemical Store S.L. niet gebruiken. of het logo voor promotionele, commerciële of andere doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BCN Chemical Store S.L. 

EEN NIET-SCHADECONTRACT ONDERHOUDEN

De klant verklaart te erkennen dat: de aangekochte chemicaliën en/of materialen gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben; en dat u een wettelijk recht hebt om deze materialen te ontvangen. In ruil voor de verkoop van de aangeboden chemicaliën en/of benodigdheden aan ondergetekende, gaat de koper akkoord met het volgende:

BCN Chemical Store S.L. SL geeft geen garantie, expliciet of impliciet, dat de chemicaliën en/of materialen verhandelbaar zijn of geschikt zijn voor een bepaald doel.

In geen geval BCN Chemical Store S.L. noch zijn rechtverkrijgenden zijn verantwoordelijk voor de schade, noch zal BCN Chemical Store S.L. van enige claim voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop, levering of het gebruik van de chemicaliën en/of leveringen die de aankoopprijs van de chemicaliën en/of verbruiksartikelen overschrijden.

De koper zal geen chemicaliën en/of verbruiksartikelen gebruiken die in strijd zijn met lokale, staats- of federale wetten.

De oorspronkelijke opdrachtgever, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden verbinden zich ertoe BCN Chemical te beschermen tegen schade veroorzaakt door het gebruik van chemische producten en/of verbruiksgoederen.

BCN Chemical Store S.L. garandeert dat haar producten zullen voldoen aan de beschrijving van genoemde producten die door BCN Chemical Store S.L aan de koper is verstrekt via de catalogus van BCN Chemical Store S.L., analytische gegevens of andere literatuur.

De garanties van BCN Chemical Store S.L. gemaakt in verband met deze verkoop zijn niet effectief als BCN Chemical Store S.L. bepaalt, naar eigen goeddunken, dat de koper de producten heeft misbruikt, ze niet heeft gebruikt in overeenstemming met de industrienormen en -praktijken, of de producten niet heeft gebruikt in overeenstemming met de instructies van BCN Chemical Store SL

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn gelijkelijk van toepassing op alle huidige, eerdere en toekomstige aankopen. Deze disclaimer is van toepassing op alle schade of letsel veroorzaakt door een storing of prestatie, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, overmacht, storing in de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruiken. documentatie, hetzij als gevolg van contractbreuk, nalatigheid of enige andere oorzaak.

U stemt ermee in om BCN Chemical Store SL, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen en te beschermen tegen elke claim, actie of verzoek, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, beweerd of voortvloeiend uit uw gebruik van de Producten. . of uw schending van deze voorwaarden. Met andere woorden, u erkent dat u elke aankoop op eigen risico doet.

PRIVACYVERKLARING

BCN Chemical Store S.L., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.4cmc.pzpro.pl

[email protected]

De persoonsgegevens die worden verwerkt door BCN Chemical Store S.L.

BCN Chemical Store S.L.S.L. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Identificatie Nummer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account op onze website, in e-mail en telefonische correspondentie
  • bankrekeningnummer
  • Cryptocurrency-adressen en transactie-ID’s die betrokken zijn bij betalingen

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of de bezoeker 18 jaar of ouder is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.