NEP

Chemical information: 2-(Ethylamino)-1-phenylpentan- 1-one Hydrochloride CAS: 18268-16-1 is a N-Ethyl version of penthedrone.. There are no known toxicological and physiological properties of this compound. This product is intended for forensic and research use only. This product has been qualified as reference material and has been manufactured and tested in accordance with the international standards ISO / IEC 17025 and ISO 17034

Dit product is voor onderzoeksdoeleinden – niet voor diagnostisch of therapeutisch gebruik bij mensen of dieren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor andere toepassingen te bepalen.Uit de buurt van kinderen houden.

Noodnummer: 112

55,00 2800,00 

The price includes BTW

Artikelnummer: NEP Categorie:

SHIPPING ONLY TO HOLLAND

Beschrijving

1. Identificatie

Productidentifier
· Handelsnaam: α-ethylaminopentiofenon (hydrochloride)
· CAS-nummer: 18268-16-1 ·
Toepassing van de stof / het mengsel
Is het de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor andere toepassingen te
bepalen.
· Details van de leverancier van het veiligheidsgegevensblad
· Fabrikant leverancier:
Pichi Pacha
DaviottenWeg 40
5222 BH S-HERTOGENBOSCH
Nederland
Btw NL 004223211B42
· Informatieafdeling: afdeling Productveiligheid
· Telefoonnummer van noodsituaties: 112

2. Identificatie van gevaren (en)

· Classificatie van de substantie of mixturethe stof is niet geclassificeerd, volgens het
wereldwijd geharmoniseerde systeem (GHS).
——————————————————————————————————————————
· Labelelementen
· GHS label elementen: geen
· Hazard pictogrammen: geen
· Signaalwoord: geen
· Hazard verklaringen: geen
· Classificatie systeem:
· NFPA beoordelingen (schaal 0 – 4)
Gezondheid = 0
0 Vuur = 0
Reactiviteit = 0
· HMIS-beoordelingen (schaal 0 – 4)
Gezondheid = 0
Vuur = 0
Reactivieit = 0
Handelsnaam: α-Ethylaminopentiophenone (hydrochloride)
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en VPVB -beoordeling
· PBT: niet van toepassing.

3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

· Chemische karakterisering: stoffen
· CAS No. Beschrijving
18268-16-1 α-Ethylaminopentiophenone (hydrochloride)

4. Eerste hulp maatregelen

· Beschrijving van eerste hulpmaatregelen
· Algemene informatie: geen speciale maatregelen vereist.
· Na inademing: verstrek frisse lucht; Raadpleeg de arts in geval van klachten.
· Na huidcontact: over het algemeen irriteert het product de huid niet.
· Na oogcontact: spoeling opende een paar minuten onder stromend water.
· Na slikken: als de symptomen aanhouden, raadpleeg de arts..
· Informatie voor arts:
· De belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
Kan bloedarmoede, hoest, CZS -depressie, slaperigheid, hoofdpijn, hartschade, lassitude
(zwakte, uitputting), leverschade, narcose, narcose, reproductieve effecten, teratogene effecten
veroorzaken. Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Indicatie van enige onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling had geen
verdere relevante informatie nodig beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

· Media blussen
· Geschikte blussende agenten:
Gebruik brandgevechtsmaatregelen die bij de omgeving passen.
Een vaste waterstroom kan inefficiënt zijn.
· Speciale gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel geen verdere relevante
informatie beschikbaar.
· Advies voor brandweerlieden
· Beschermende apparatuur: geen speciale maatregelen vereist.
· Materiaal van handschoenen
De selectie van de geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook
van verdere kwaliteit van kwaliteit en varieert van fabrikant tot fabrikant.
· Penetratietijd van handschoenmateriaal
De exacte breuk door de tijd moet worden ontdekt door de fabrikant van de beschermende
handschoenen en moet worden waargenomen.
· Oogbescherming: niet vereist.

6. Accidentele afgifte maatregelen

·Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende apparatuur en
noodprocedures: niet vereist.
· Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: laat niet toe om riolen/ oppervlakte- of
grondwater binnen te gaan.
· Methoden en materiaal voor insluiting en opruimen: mechanisch ophalen.
· Verwijzing naar andere secties
Zie sectie 7 voor informatie over veilige behandeling.
Zie sectie 8 voor informatie over apparatuur voor persoonlijke bescherming.
Zie paragraaf 13 voor verwijderingsinformatie.
· Beschermende actiecriteria voor chemicaliën
· PAC-1: Substantie wordt niet vermeld.
· PAC-2: Substantie wordt niet vermeld.

7. Behandeling en opslag

· Behandeling:
· Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering: geen speciale maatregelen vereist.
· Informatie over bescherming tegen explosies en branden: geen speciale maatregelen
vereist.
· Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit
· Opslag: opslag in overeenstemming met informatie die op de productinvoeging wordt
vermeld.
· Vereisten waaraan moet worden voldaan door opslagruimten en houders: geen speciale
vereisten.
· Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit: niet vereist.
· Meer informatie over opslagomstandigheden: geen.

8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

· Aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen: geen verdere
gegevens; Zie item 7.
· Controleparameters
· Componenten met limietwaarden waarvoor monitoring op de werkplek nodig is: niet
vereist.
· Aanvullende informatie: de lijsten die geldig waren tijdens de creatie werden als basis
gebruikt.
· Blootstellingscontroles
· Persoonlijke beschermende apparatuur:
· Algemene beschermende en hygiënische maatregelen:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten worden
gevolgd.
· Ademapparatuur: niet vereist.
· Bescherming van handen:
Het handschoenmateriaal moet ondoordringbaar en bestand zijn tegen het product/ de stof/ de
voorbereiding. Vanwege ontbrekende tests kan geen aanbeveling aan het handschoenmateriaal
worden gegeven voor het product/ het preparaat/ het chemische mengsel. Selectie van het
handschoenmateriaal bij overweging van de penetratietijden, diffusiesnelheden en de afbraak.

9. Fysische en chemische eigenschappen

· Informatie over fysische en chemische eigenschappen in de basis
· Algemene informatie
· Verschijning:
Vorm: Stevig
Kleur: Volgens productspecificatie
· Geur: Kenmerk
· Structurele Formule: C13H19NO • HCl
· Molecuulgewicht: 241.8 g/mol
· Geurdrempel Niet bepaald.
· pH-waarde: Niet toepasbaar.
· Verander in staat
Smeltpunt/smeltbereik: Onbepaald.
Kookpunt/kookbereik: Onbepaald.
· Flitspunt: Niet toepasbaar.
· Ontvlambaarheid (solide, gasvormig): Product is niet ontvlambaar.
· Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.
· Automatisch ontsteken: Niet bepaald.
· Gevaar van explosie: Product vormt geen explosiegevaar.
· Exploslimieten:
Lager: Niet bepaald.
Bovenste: Niet bepaald.
· Dampdruk: Niet toepasbaar.
· Dichtheid: Niet bepaald.
· Relatieve dichtheid Niet bepaald.
· Dampdichtheid Niet toepasbaar.
· Evaporation rate Niet toepasbaar.
· Oplosbaarheid in / mengbaarheid Niet bepaald
met water
· Partition coefficient (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit:
Dynamisch: Niet toepasbaar.
Kinematisch: Niet toepasbaar.
Oplosbaarheid: DMF: 20 mg/ml; DMSO: 10 mg/ml; Ethanol:
25 mg/ml; PBS (pH 7.2): 10 mg/ml
· Andere informatie: geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

· Reactiviteit: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Chemische stabiliteit
· Thermische ontleding / omstandigheden die moeten worden vermeden:
Geen ontleding indien gebruikt volgens specificaties.
· Mogelijkheid van gevaarlijke reacties: geen gevaarlijke reacties bekend.
· Voorwaarden om te voorkomen: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Incompatibele materialen: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Producten voor gevaarlijke ontleding: geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11. Toxicologische informatie

· RTECS Nummer: SA8925500
· Informatie over toxicologische effecten
· Acute giftigheid:
· LD/LC50 -waarden die relevant zijn voor classificatie: Subcutane LD50 230 mg/kg (muis)
· Primair irriterend effect:
· Op de huid: geen irriterend effect.
· Op het oog: geen irritant effect.
· Sensibilisatie: geen sensibiliserende effecten bekend.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Bij gebruik en behandeld volgens specificaties, heeft het product geen schadelijke effecten
volgens onze ervaring en de informatie die aan ons is verstrekt. De stof is niet onderworpen aan
classificatie.
· Carcinogene categorieën
· IARC (International Agency for Research on Cancer): Substantie wordt niet vermeld.
· NTP (National Toxicology Program): Substantie wordt niet vermeld.
· OSHA-CA (Occupational Safety & Health Administration): Substantie wordt niet vermeld.

12. Ecologische informatie

· Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Gedrag in omgevingssystemen:
· Bioaccumulatief potentieel: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Mobiliteit in bodem: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Aanvullende ecologische informatie:
· Algemene opmerkingen:
Water Hazard Klasse 1 (zelfevaluatie): enigszins gevaarlijk voor waterdo laat geen
onverdunstig product of grote hoeveelheden van grondwater, waterloop of rioolwater te
bereiken.
· Resultaten van PBT- en VPVB -beoordeling
· PBT: niet van toepassing.
· VPVB: niet van toepassing.
· Andere bijwerkingen: geen verdere relevante informatie beschikbaar.

13. Verwijderingsoverwegingen

· Waste behandelingsmethoden
· Aanbeveling: kleinere hoeveelheden kunnen worden weggegooid met huishoudelijk afval.
· Ongeëereikende verpakkingen:
· Aanbeveling: Verwijdering moet worden gedaan volgens de officiële voorschriften.

14. Transportinformatie

· On-nummer
· DOT, IMDG, IATA: niet gereguleerd
· VN Juiste verzendnaam
· DOT, IMDG, IATA: niet gereguleerd
· Transport Hazard Class (ES)
· DOT, ADN, IMDG, IATA
· Klasse: niet gereguleerd
· Verpakkingsgroep
· DOT, IMDG, IATA: niet gereguleerd
· Gevaren voor het milieu: niet van toepassing
· Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker: niet van toepassing
· Transport in bulk volgens bijlage II van Marpol73/78 en de IBC -code: niet van toepassing
· UN “Modelregulering”: niet gereguleerd

15. Regelgevende informatie

· Veiligheid, gezondheid en milieuvoorschriften/wetgeving specifiek voor de stof of het
mengsel: geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Sara
· Sectie 355 (extreem gevaarlijke stoffen): Substantie wordt niet vermeld.
· Sectie 313 (specifieke toxische chemische lijsten): Substantie wordt niet vermeld.
· TSCA (giftige stoffen Controle -wet): Substantie wordt niet vermeld.
· Gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen: substantie wordt niet vermeld.
· Propositie 65
· Chemicaliën waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken: substantie wordt niet vermeld.
· Chemicaliën waarvan bekend is dat ze reproductieve toxiciteit voor vrouwen veroorzaken:
substantie wordt niet vermeld.
· Chemicaliën waarvan bekend is dat ze reproductieve toxiciteit voor mannen veroorzaken:
substantie wordt niet vermeld.
· Chemicaliën waarvan bekend is dat ze ontwikkelingstoxiciteit veroorzaken: substantie
wordt niet vermeld.
· Carcinogene categorieën
· EPA (Environmental Protection Agency): Substantie wordt niet vermeld.
· TLV (drempellimietwaarde): Substantie wordt niet vermeld.
· NIOSH-CA (National Institute for Occupational Safety and Health): Substantie wordt niet
vermeld.
· Beoordeling van chemische veiligheid: een chemische veiligheidsbeoordeling is niet
uitgevoerd.

16. Andere informatie

Alle chemicaliën kunnen onbekende gevaren vormen en moeten voorzichtig worden gebruikt.
Deze SDS is alleen van toepassing op het materiaal zoals verpakt. Als dit product wordt
gecombineerd met andere materialen, verslechtert of vervuild wordt, kan het gevaren vormen
die niet in deze SDS worden genoemd. Cayman Chemical Company neemt geen
verantwoordelijkheid op voor incidentele of gevolgschade, inclusief verloren winst, die
voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de juiste methoden voor het hanteren en persoonlijke bescherming te
ontwikkelen op basis van de werkelijke gebruiksvoorwaarden. Hoewel deze SDS gebaseerd is
op technische gegevens die betrouwbaar zijn, neemt Cayman Chemical Company geen
verantwoordelijkheid op zich voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de hierin opgenomen
informatie.
· Afdeling uitgeven SDS: afdeling voor milieubescherming.
· Datum van voorbereiding/laatste revisie 10/04/2023
· Afkortingen en acroniemen: IMDG:
Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen
DOT: US Department of Transportationi
ATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (VS)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (VS)
LC50: dodelijke concentratie, 50 procent
LD50: dodelijke dosis, 50 procent
PBT: Persistent, bioaccumulatief en toxicvv
PVB: Zeer persistent en zeer bioaccumulatief
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
OSHA: Beroepsveiligheid en gezondheid
TLV: drempellimietwaarde
PEL: Limiet van de toegestane blootstelling
REL: Aanbevolen blootstellingslimiet

Extra informatie

Gewicht

10g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 3kg