3-CMC

Chemische informatie: 1-(3-chloorfenyl)-2-(methylamino)-1-propanonhydrochloride 3-Chlorometcathinone is een gesubstitueerde chloorvorm van methcathinone die in de metapositie van de fenylring is ingebracht. Er zijn geen toxicologische en fysiologische eigenschappen van deze verbinding bekend. Dit product is uitsluitend bedoeld voor forensisch en onderzoeksgebruik. Dit product is gekwalificeerd als referentiemateriaal en is vervaardigd en getest in overeenstemming met de internationale normen ISO/IEC 17025 en ISO 17034.

Can’t order because 3cmc was banned

45,00 2314,00 

The price includes BTW

Artikelnummer: 3-CMC Categorie:

SHIPPING ONLY TO HOLLAND

Beschrijving

1. Productidentificatie

Handelsnaam:
3-Chloormethcathinon (hydrochloride)

Synoniem:
1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone, monohydrochloride 3-CMC

CAS number:
1607439-32-6

Toepassing van de stof / het mengsel
Dit product is alleen toegestaan voor onderzoeksdoeleinden – Niet voor diagnostisch of therapeutisch gebruik bij mensen of dieren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor ander gebruik te bepalen.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid voor ander gebruik te bepalen.

Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant leverancier:
BCN Chemical Store S.L.

Afdeling Informatie:
Afdeling productveiligheid

Noodnummer:
112

 

2. Identificatie van gevaren

Indeling van de stof of het mengsel
GHS07
Oogirritatie. 2A H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Etiketteringselementen

GHS-etiketteringselementen
De stof is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens het Globally Harmonized System (GHS).

Signaalwoord:
Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen
P264 – Grondig wassen na gebruik.

P280 – Draag oogbescherming / gezichtsbescherming.
P305+P351+P338 – Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen.
P337+P313 Als oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen/medisch advies inwinnen.

Classificatie systeem:

NFPA-beoordelingen (schaal 0 – 4)

HMIS-classificaties (schaal 0 – 4)

Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet toepasbaar.
vPvB: Niet toepasbaar.

 

3. Samenstelling / informatie over de

Chemische karakterisering:
Stoffen

CAS-nr. Beschrijving:
1607439-32-6 3-chloormethcathinon (hydrochloride)

 

4. Eerste Hulp

Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Na inademen:
Frisse lucht toedienen; bij klachten arts raadplegen.

Na huidcontact:
Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.

Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten onder stromend water spoelen. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.

Na inslikken:
Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.

Informatie voor de arts:
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Kan bloedarmoede, hoesten, depressie van het centrale zenuwstelsel, slaperigheid, hoofdpijn, hartbeschadiging, vermoeidheid (zwakte, uitputting), leverbeschadiging, narcose, reproductieve effecten, teratogene effecten veroorzaken. Verdere relevante informatie is niet beschikbaar.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen verdere relevante informatie beschikbaar.

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
Noodzaak om brandbestrijdingsmaatregelen te gebruiken die passen bij de omgeving. Een vaste waterstroom kan inefficiënt zijn.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:
Verdere relevante informatie is niet beschikbaar.

Advies voor brandweerlieden
Beschermingsmiddelen: Geen speciale maatregelen vereist.

 

6. Maatregelen bij accidenteel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:
Niet vereist.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet laten wegvloeien in rioleringen/oppervlakte- of grondwater.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Mechanisch ophalen.

Verwijzing naar andere secties
Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.

Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

Criteria voor beschermende maatregelen voor chemicaliën
PAC-1: Stof wordt niet vermeld.
PAC-2: Stof wordt niet vermeld.
PAC-3: Stof wordt niet vermeld.

 

7. Hantering en opslag

Bediening:
Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren
Wanneer de toepassing correct is, zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Vermijd het inademen van stof / rook / gas / nevel / dampen / spray.

Vermijd langdurige of herhaalde blootstelling. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.re.

Informatie over bescherming tegen explosies en brand:
Er zijn geen speciale maatregelen vereist.

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit Opslag:
Eisen waaraan opslagruimten en recipiënten moeten voldoen:
Geen speciale eisen.
Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslag: Niet vereist.
Verdere gegevens mbt de opslagvoorwaarden: Recipiënt goed gesloten bewaren.
Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over ontwerp van technische systemen:
Geen verdere gegevens; zie punt 7.

Controleparameters
Componenten met grenswaarden die monitoring op de werkplek vereisen: Niet vereist.
Aanvullende informatie: Als basis zijn de lijsten gebruikt die geldig waren bij het maken.

 

8. Blootstelling / persoonlijke.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Algemene beschermende en hygiënische maatregelen:
Blijf weg van:
eten, drinken en voer.

Verwijder onmiddellijk alle bevuilde en verontreinigde kleding. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van het werk. Vermijd contact met de ogen.

Vermijd contact met de ogen en de huid.

Ademhalingsapparatuur: Niet vereist.

Bescherming van handen:
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Vanwege het ontbreken van tests kunnen we het handschoenmateriaal voor het product / preparaat / chemisch mengsel niet aanbevelen. Het handschoenmateriaal moet worden gekozen rekening houdend met penetratietijden, diffusiesnelheden en degradatie

Materiaal handschoenen:
De keuze van een geschikte handschoen is niet afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Doordringingstijd van handschoenmateriaal
De exacte doorbraaktijd moet door de fabrikant van de beschermende handschoenen worden bepaald en moet worden nageleefd.

Oogbescherming:
Goed afgesloten veiligheidsbril

 

9. Fysische en chemische.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene informatie
Verschijning:
Vorm: netjes vast
Kleur: niet bepaald

Geur: Karakteristiek
Structurele Formule: C10H12ClNO • HCl
Molecuulgewicht: 234.1 g/mol

Geurdrempel: Niet bepaald
pH-waarde: Niet van toepassing.

Verandering in conditie
Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald. Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.

Vlampunt: Niet bepaald.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Product is niet ontvlambaar.

Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.

Zelfontbranding: Niet bepaald.

Explosiegevaar: Product vormt geen explosiegevaar.

Explosiegrenzen:

Lager: Niet bepaald.

Boven: Niet bepaald.

Dampspanning: Niet bepaald.

Dichtheid: niet bepaald

Relatieve dichtheid: Niet bepaald

Dampdichtheid: Niet van toepassing

Verdampingssnelheid: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: Niet bepaald.

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.

Viscositeit:

Dynamisch: Niet van toepassing

 Kinematisch: Niet van toepassing

OPLOSBAARHEID: DMSO

Overige informatie: Verdere relevante informatie is niet beschikbaar.

 

10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Chemische stabiliteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend.
Te vermijden omstandigheden verkrijgbaar: Geen gevaarlijke reacties bekend.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen, sterke reductiemiddelen
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

 

11. Toxicologische informatie

Informatie over toxicologische effecten

Acute giftigheid:
Primair irriterend effect:
op de huid: Geen irriterend effect.
aan het oog: Irriterend effect.
Overgevoeligheid: Geen sensibiliserende effecten bekend.

Aanvullende toxicologische informatie:
Kankerverwekkende categorieën
IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek): Stof wordt niet

vermeld.
NTP (National Toxicology Program): Stof wordt niet vermeld.
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration): Stof staat niet op de lijst.

 

12. Ecological information

Toxiciteit
Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Persistentie en afbreekbaarheid: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. ·
Gedrag in omgevingssystemen:
Mogelijke bioaccumulatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Aanvullende ecologische informatie:
Algemene opmerkingen:
Waterbedreigingsklasse 1 (Zelfbeoordeling): licht gevaarlijk voor waterLaat niet onverdund product of grote hoeveelheden ervan in grondwater, waterloop of riolering terechtkomen.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: Niet van toepassing.
vPvB: Niet van toepassing.

Andere schadelijke effecten: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

 

13. Overwegingen voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling:
Mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Laat het product niet in het riool terecht komen

Ongereinigde verpakkingen:
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens officiële voorschriften.

 

14. Transport informatie

UN-nummer
DOT, IMDG, IATA : niet gereguleerd
UN juiste vervoersnaam
DOT, IMDG, IATA : niet gereguleerd

Transportgevarenklasse(n)
DOT, ADN, IMDG, IATA
Class: niet gereguleerd
Verpakkingsgroep
DOT, IMDG, IATA : niet gereguleerd
Milieugevaren: Niet van toepassing.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing.
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Not applicable.

UN “Model Regulation”: niet gereguleerd

 

15. Informatie over regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Sara
Rubriek 355 (uiterst gevaarlijke stoffen): De stof is niet vermeld.

Rubriek 313 (Specifieke toxische chemische lijsten): De stof is niet vermeld. TSCA (Toxic Substances Control Act): Stof is niet vermeld.

Gevaarlijke luchtverontreinigende stiffen: Stof is niet vermeld.

Stelling 65
Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken: De stof is niet vermeld.

Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze reproductietoxiciteit bij vrouwen veroorzaken: De stof is niet vermeld.

Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze reproductietoxiciteit bij mannen veroorzaken: Stof is niet vermeld.

Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze ontwikkelingstoxiciteit veroorzaken: De stof is niet vermeld.

Kankerverwekkende categorieën

EPA (Environmental Protection Agency): Stof staat niet op de lijst.

TLV (Threshold Limit Value): Stof wordt niet vermeld.

NIOSH-Ca (Nationaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid): Stof is niet vermeld.

Chemischeveiligheidsbeoordeling: Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

 

16. Andere informatie

Alle chemicaliën moeten met zorg worden gebruikt, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn. Dit veiligheidsinformatieblad is alleen geldig voor het verpakkingsmateriaal. Wanneer dit product wordt gecombineerd met andere materialen, zal het verslechteren of verontreinigd raken en kan het ook gevaren hebben die niet in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige incidentele of gevolgschade, inclusief winstderving, die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geschikte hanterings- en persoonlijke beschermingsmethoden te ontwikkelen op basis van de gebruiksomstandigheden. Hoewel dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld op basis van betrouwbare technische gegevens, draagt de fabrikant geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid of juistheid van de daarin opgenomen informatie.

Afdeling die VIB uitgeeft: Afdeling voor milieubescherming.
Contactpersoon:
Datum van voorbereiding / laatste revisie 08/02/2021 / –

Afkortingen en acroniemen:
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen

DOT: US Department of TransportationI

ATA: International Air Transport Association

EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (VS)

HMIS: Identificatiesysteem voor gevaarlijke stoffen (VS)

PBT: persistent, bioaccumulerend en toxischvPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend

NIOSH: Nationaal Instituut voor Arbeidsveiligheid

OSHA: veiligheid en gezondheid op het werk TLV: Drempelgrenswaarde

PEL: Toegestane blootstellingslimiet

REL: Aanbevolen blootstelling

Beperk Eye Irrit. 2A: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2A

Extra informatie

Gewicht

10g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 3kg